URZĄD STATYSTYCZNY – NADANIE NUMERU REGON

Załatwiając formalności związane z tworzeniem firmy muszą Państwo złożyć wizytę

w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Katowicach Oddział w Częstochowie. Wszystkie podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, numeru REGON oraz do posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji dla celów statystycznych.

W rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON są zawarte następujące informacje o przedsiębiorcach:

1.    nazwa i adres siedziby firmy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona, miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności PESEL,

2.    forma prawna i forma własności,

3.    wykonywana działalność, w tym rodzaj głównej działalności,

4.    data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności,

5.    nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer (w Państwa przypadku będzie to numer ewidencyjny nadany w Urzędzie Gminy).

Numer REGON będzie potrzebny w kontaktach z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przyda się on także przy zawieraniu umów z partnerami handlowymi i w rozliczeniach z nimi. Podmioty gospodarcze mające numer REGON muszą w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym legitymować się zaświadczeniem o wpisie do rejestru podmiotów gospodarki narodowej oraz podawać numer identyfikacyjny REGON na swoich pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, mają obowiązek wypełnienia
i złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie danych wpisanych w rejestrze (do zgłoszenia zmian wykorzystujesz także formularz RG-1). Wniosek o wpis należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają taki wpis, czyli np. od otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej i o nadanie numeru REGON należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Katowicach Oddział w Częstochowie. Tu można otrzymać odpowiednie do tego formularze i skorzystać z pomocy w ich wypełnieniu. Dla osób zakładających działalność gospodarczą, której siedziba znajduje się na terenie gminy Poraj, właściwym urzędem jest:

Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Częstochowie

42-216 Częstochowa

Aleja Niepodległości 20/22

nr tel. centrali 34 366 00 14

fax 34 366 01 14

Informatorium 34 366 00 14 wew. 418, 518; 34 366 00 84

REGON 34 366 00 14 wew. 404, 504; 34 366 00 94

 

Aby działalność została wpisana do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, potrzebny jest wniosek na specjalnym formularzu RG-1. Do takiego wniosku może być dołączony załącznik na formularzu RG-RD, jeśli na podstawowym formularzu nie zmieszczą się wszystkie informacje o rodzajach zamierzonej działalności (tu właśnie potrzebne będą oznaczenia numerowe z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)).

Do wniosku należy koniecznie dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, którą otrzymali Państwo w Urzędzie Gminy i mieć przy sobie oryginał do wglądu. Za złożenie wniosku nie pobiera się opłat.

Urząd Statystyczny ma obowiązek wydać zaświadczenie o nadanym Państwu numerze identyfikacyjnym REGON niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. Po takie zaświadczenie o nadanym numerze trzeba zgłosić się osobiście.