FORMA OPODATKOWANIA

Przy zakładaniu przedsiębiorstwa istnieje także obowiązek poinformować urząd skarbowy o tym, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybiera się oraz o sposobie prowadzenia ewidencji podatkowej.

Obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. znowelizowana Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym są zasady ogólne, czyli takie same, jakie stosuje się względem osób fizycznych osiągających dochody z tytułu umowy o pracę czy z umów zleceń.

 

Państwo, jako podatnicy możecie zrezygnować z tej formy opodatkowania i wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową. Zawiadomienie (o wyborze ryczałtu lub karty podatkowej) należy złożyć w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca swojego zamieszkania. Jeżeli rozpoczyna się działalność w ciągu roku podatkowego zawiadomienie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, natomiast zawiadomienie o wyborze karty należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności.