Karta podatkowa

Karta podatkowa to bardzo wygodna dla drobnych przedsiębiorców forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym, która nie wymaga prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej. 

W tym wypadku niezależnie od osiąganego dochodu, co miesiąc płacimy z góry określoną kwotę.

Nie każdy może skorzystać z tej bardzo wygodnej i prostej formy rozliczeń z fiskusem, bowiem dotyczy ona bardzo wąskiej grupy zawodów, które szczegółowo określa Rozdział 3 artykuł 23 oraz załącznik 4 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wysokość samego podatku uzależniona jest, między innymi, od:

·         rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

·         liczby zatrudnionych pracowników,

·         liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Aby stać się płatnikiem podatku na takich zasadach należy złożyć formularz PIT-16 .

 

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy.