UZYSKANIE KONCESJI

Decydując się na prowadzenie niektórych, bardziej wyspecjalizowanych, rodzajów działalności gospodarczej, należy uzyskać zezwolenie lub koncesję. Rodzaje działalności podlegające obowiązkowi uzyskania koncesji określone są w ustawie - Prawo działalności gospodarczej.

I tak, uzyskania koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:

·         poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

·         wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

·         wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji
i obrotu paliwami i energią,

·         ochrony osób i mienia,

·         przewozu lotniczego,

·         budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych,

·         zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,

·         rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Przyznawana jest ona na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

 

Ponadto do bardzo wielu dziedzin działalności gospodarczej odnosi się obowiązek uzyskania zezwoleń. Wynika on z szeregu przepisów szczegółowych zawartych
w odrębnych ustawach. Przepisy te oraz Prawo działalności gospodarczej określają równocześnie, które organy zezwalają oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, a także tryb wydawania, odmowy wydania i cofania zezwoleń.

 

 

Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać chcąc prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej.