Działalność produkcyjna:

1.    produkcja i wprowadzanie do obrotu nowej żywności i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wprowadzanie do obrotu innych środków spożywczych

2.    produkcja i obrót środkami żywienia zwierząt

3.    produkcja i obrót wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi

4.    produkcja i obrót środkami odurzającymi, psychotropowymi oraz uprawa maku i konopi

5.    produkcja i obrót środkami ochrony roślin

6.    produkcja i obrót materiałem szkółkarskim i nasionami siewnymi

7.    produkcja i obrót nasieniem dla rozrodu zwierząt gospodarskich

8.    produkcja i obrót z zagranicą substancjami i materiałami zubażającymi warstwę ozonową

9.    produkcja i obrót organizmami zmodyfikowanymi genetyczne a także wywóz i tranzyt produktów zmodyfikowanych genetycznie

10.produkcja i obrót wyrobami spirytusowymi i tytoniowymi

11.produkcja i obrót wyrobami winiarskimi

12.rybołówstwo morskie

 

13.produkcja tablic rejestracyjnych pojazdów