Inne rodzaje działalności gospodarczej

1.    prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu
i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

2.    prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu
i unieszkodliwianiu odpadów innych niż komunalne,

3.    zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

4.    działalność związana z wykorzystywaniem energii atomowej

5.    świadczenie usług detektywistycznych,

6.    prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych,

7.    urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych oraz gier na automatach

8.    organizowanie wyścigów konnych

 

Zwykle decyzja organu zezwalającego na prowadzenie takich form działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania przez przedsiębiorcę dodatkowych wymogów. Najczęściej są to dokumenty i świadectwa potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia (np. staż pracy w zawodzie). Wydanie zezwolenia oraz promesy zezwolenia wiąże się z wydatkiem na opłatę skarbową w wysokości określonej w ustawie o opłacie skarbowej lub w wysokości określonej
w odrębnych ustawach.