Polska Klasyfikacja Działalności

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2007)

Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251, poz.1885).

PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006).

W związku z powyższym zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.2. Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

 

GUS przygotował trzy warianty dostępu do klasyfikacji PKD 2007:

1. Wyszukiwanie kodów bezpośrednio na stronie internetowej
http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje
lub z pierwszej strony portalu GUS - prawe boczne menu ->klasyfikacje ->PKD 2007

2. Plik do pobrania PKD_2007.zip (1,2 MB), zawierający klasyfikacje, klucze przejścia i wyjaśnienia w formacie MS WORD

3. Program umożliwiający wyszukiwanie kodów PKD szukaczpkd.zip (3,79 MB)
Plik oprócz programu zawiera instrukcje, opis, oraz sposób instalacji

Uwaga:

Do prawidłowego działania programu "szukacz PKD" niezbędny jest MS Access 2002 lub wyżej.
Aplikacja została sprawdzona i nie zawiera żadnego szkodliwego elementu (wirusy etc).