Rejestracja firmy – nowe przepisy

  • Print

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywnych i zawieszonych). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt przestawał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Zgodnie z nowymi przepisami procedurę wykonywania działalności gospodarczej rozpoczynamy od rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister gospodarki (uprzednio Ewidencja Działalności Gospodarczej Wójta Gminy). Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć przez Internet na specjalnym formularzy CEIDG -1, a także w dowolnym Urzędzie Gminy lub Miasta bez względu na miejsce zamieszkania. Kto wybierze pierwsze rozwiązanie musi posiadać do "podpisania" wniosku certyfikowany podpis elektroniczny lub tzw. profil zaufany.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG, jak również może określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności. Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do GUS (REGON), zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego (NIP) oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Z kolei gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT składa w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł.

Tym samym wnioskiem CEIDG -1 zgłasza się również wszelkie zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia powstania zmian. W przypadku wykreślenia wpisu należy podać datę przypadająca na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca może zwiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli działalność nie zostanie wznowiona przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Zarówno data rozpoczęcia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie się zajmować nasza firma. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 na stronie GUS lub skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO.

Przedsiębiorco! Sprawdź czy Twój wpis został przeniesiony do CEIDG na stronie www.ceidg.gov.pl w zakładce baza przedsiębiorców. Jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy, w którym rejestrowałeś firmę w celu aktualizacji danych.

Dokumenty do pobrania

-- Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.pdf

-- Instrukcja ceidg.pdf